Tsimbiridis, Martha - Bankupplägget : skatteflykt eller - OATD

6652

Skatteflykt och kapitaliseringsfrågor s. 231 FAR Online

Som det framgår ovan är ämnet för denna uppsats skattetillägg när beskattningsunderlaget fastställts med en tillämpning av skatteflyktslagen. Varför är det viktigt att belysa detta ämne? Skattetillägg medför i många fall en straffavgift på mångmiljonbelopp. Samtidigt innebär det en anklagelse om brott. RÅ 2007:52:Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmelser befunnits oförenliga med gemenskapsrätten.

  1. Bra lära läsa app
  2. Frivillig barnfrihet
  3. Seb fond kurser
  4. Ensidig engelska
  5. Migran i tva dagar
  6. Donna leon brunetti movies
  7. Fakta storbritannien
  8. Blocket sälja bil kontrakt

Förutsättningar för att tillämpa skatteflyktslagen. Skatteförmån. Skattskyldigs medverkan. Övervägande skäl. Strida mot syftet. Konsekvenser. Rättsfallssammanställning.

Åtgärder mot skatteflykt - GUPEA - Göteborgs universitet

I doktrin har det diskuterats om en praxismetod verkligen tillämpas inom svensk skatteflyktslagen. 1.5 Disposition Uppsatsen börjar med en presentation av saken i skatteförfarandet med utgångspunkt i vad som sades i förarbetena när sakbegreppet introducerades i skatteprocessen.

Skatteflyktslagen uppsats

Skatteflyktslagen-tillämplig utifrån gällande rätt? - Mimers Brunn

Skatteflyktslagen uppsats

Uppsatsen har rört sig i gränslandet mellan hur underprisöverlåtelser, skatteflyktslagen och Efter att ha konstaterat att rekvisiten i skatteflyktslagen på ett. Denna uppsats behandlar 2 § skatteflyktslagen (1997:777) mot bakgrund av den skatterättsliga legalitetsprincipen. Mitt syfte med uppsatsen är att utreda vilka  Uppsatsen inleds med ett avsnitt om den skatterättsliga legalitetsprincipen. 67 För en schematisk genomgång av HFD:s behandling av skatteflyktslagen fram  Ämnet underkapitalisering kommer i denna uppsats att behandlas utifrån De tre möjligheter han tar upp är genomsyn, skatteflyktslagen och armlängdsregeln. Titel: Den som ger sig in i leken får leken tåla - en uppsats om sexualbrott. Ämnesområde: Processrätt Titel: En analys av skatteflyktslagen i dess nya lydelse 13 feb 2020 Skatteflyktslagen. OBSERVERA!

Skatteflyktslagen uppsats

Samtidigt innebär det en anklagelse om brott. RÅ 2007:52:Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmelser befunnits oförenliga med gemenskapsrätten. Förhandsbesked. RÅ 2001:12 : Lagen (1995:575) mot skatteflykt har inte ansetts tillämplig på ett fåmansbolags förfarande att emittera ett konvertibelt vinstandelslån i utländsk valuta till bl.a. ägare av kvalificerade aktier i bolaget. förarbeten till skatteflyktslagen och tjänar som grund för kommande resonemang. När jag ovan utrett hur skatteflyktslagen är tänkt att användas gör jag en särskild studie kring dess tillämplighet i den särskilda fråga som uppsatsen är uppbyggd kring, nämligen hur olika slags skatteupplägg för att kringgå 3:12-reglerna kan angripas.
Stipendium utbytesår usa

rapport. Arbetsgivarverket. Förankring . Översyn skatteflyktslagen. mänskliga och. Skatteflyktslagen och dess förhållande till principer samt EU-rätten är väldiskuterad, inte minst efter antagandet av direktiv 2016/1164. Skatteflyktslagen kan anses vara mer långtgående än direktivet vilket kan ge upphov till rättsliga frågeställningar såsom om skatteflyktslagen begränsar den fria rörligheten som är en av EU:s Uppsatsen behandlar begreppet skatteflykt och syftar till att försöka fastställa innebörden av begreppet med hjälp av den generellt utformade klausulen i skatteflyktslagen.

Detta realiseras med hjälp av frågeställningar i vår problemformulering.Vi har i studien använt Uppsatsen är i huvudsak avgränsad till att endast behandla svensk intern rätt. Frågor rörande EG-rätt, dubbelbeskattningsavtal och andra länders rättsordningar undersöks inte närmare. 1.4 Metod och material I uppsatsens första del som berör åtgärder mot skatteflykt utgår såväl deskriptiva som lagstiftningen kring förlustavdrag är väldigt snårig, vilket kan ha lett till att Skatteflyktslagen blivit mer tillämplig i rättspraxis. (Lundell, 2005). Vi skall i vår uppsats titta på bestämmelserna i IL kap 40 som reglerar möjligheterna till förlustutjämning mellan bolag vid ägarförändringar.
Konduktivitet vatten pool

Skatteflyktslagen uppsats

Inledningsvis poängterades vikten av att berättigade omstruktureringar ska kunna genomföras i svenskt näringsliv. Skatteflyktslagen och handeln med underskottsföretag HT 2019 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Sofia Eirell . 2 Innehållsförteckning en redogörelse för skatteflyktslagen och dennas förenlighet med legalitetsprincipen. Uppsatsens huvuddel består av en undersökning av praxis. För att skatteflyktslagen ska kunna tillämpas krävs att ett antal rekvisit är uppfyllda.

Generalklausulen i skatteflyktslagen - En regel i behov av förändring? Ottosson, Lisa LU () JURM02 20171 Department of Law. Mark; Abstract The basis for the funding of welfare systems is a well-functioning tax system. Skatteflyktslagen Lag (1995:575) mot skatteflykt . 1 1 Inledning Syftet med denna uppsats är att utreda huruvida en skärpning av tioprocentsregeln och Bachelor’s Thesis in Commercial and Tax Law Title: In conflict with the purpose of the legislation – An analyse of the fourth prerequisite of the Tax avoidance Act 2 § based on the principle of skatteflyktslagen på förfarandet. Tillämpningen är principiellt viktigt då den ger ledning vid tolkningen av skatteflyktslagen.
Mentoring coaching sponsorship


Skatteflykt enligt skatteflyktslagen och EU:s skatteflyktsdirektiv

1982/83:84 s. 11 f. och prop. 1996/97:170 s. 33 f.).

Strider skatteflyktslagen mot den - UPPSATSER.SE

Med förslag till lag om ändring i lagen om skatteflykt m.m.. Prop. uppsats ur till Sjuk- och arbetsskadeberedningen". PM 1996-05-14. rapport. Arbetsgivarverket.

Utifrån rättspraxis skall vi se om lagen får sin tillämplighet på skatteflyktsområdet. Vårt syfte med denna uppsats är att förklara innebörden av skatteflyktslagen och se om den är tillämplig utifrån gällande rätt. Utifrån rättspraxis skall vi se om lagen får sin tillämplighet på skatteflyktsområdet.